Gedragscode

Wet financiele dienstverlening

Op 1 januari 2006 is de Wet financiele dienstverlening (WFD) van kracht geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds januari 2006 toezicht op de naleving van de WFD door adviseurs en andere financiele dienstverleners.
Een adviseur in de zin van de Wfd is degene die een of meer specifieke financiën.
De producten aan bepaalde consumenten aanbeveelt en ten aanzien van het aanbevolen product niet tevens optreedt als aanbieder, gevolmachtigde agent, ondergevolmachtigde agent of bemiddelaar.

De WFD bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiën. De producten aan consumenten en -in het geval van verzekeringen – ook aan bedrijven.

De wet stelt eisen aan financiën. De dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiën. De zekerheid, transparantie en zorgplicht.

Deze algemene normen uit de wet zijn verder uitgewerkt in het Besluit Financiële dienstverlening. Met de inwerkingtreding van de WFD is financiele dienstverlening alleen toegestaan indien men over een vergunning of een ontheffing beschikt.

Dienstenwijzer

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een dienstenwijzer opgesteld.

Deze dienstenwijzer schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.

Ons kantoor, De Vries Financieel Advies, heeft deze dienstewijzer onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wijzer.